Revision 


Vi utför lagstadgad revision av i första hand aktiebolag men vi erbjuder också revisionstjänster för andra organisationer. 

Revisorn väljs på årsstämman. Revisorn måste vara godkänd eller auktoriserad. 

Grunden i revisorns arbete är att genomföra en oberoende granskning av företagets räkenskaper och verksamhet. En professionellt genomförd revision skapar trygghet för alla intressenter. Internt medför revisionen dels att man kvalitetssäkrar räkenskaperna, dels att man ser till att gällande lagar och regler följs. Externt skapar revisionen trovärdighet gentemot aktieägare, kunder, leverantörer, kreditgivare och myndigheter. 

Revisorn hjälper också till med rådgivning och fungerar som ett bollplank för företaget.